Group 2 Created with Sketch.
085 222 6171 ma-vr: 9:00 tot 17:00

Fusce vehicula dolor arcu, sit amet blandit dolor mollis nec. Donec viverra eleifend lacus, vitae ullamcorper metus.

Zonnepanelen

Bekijk ons aanbod incl installatie

Werkwijze

Service en kwaliteit staan bij ons bovenaan

Kenniscentrum

Praktische informatie over zonnepanelen

Contact

Heeft u een vraag? Wij staan altijd voor u klaar
DE HUIZENAANPAK

Algemene Voorwaarden

Laatste bewerking: 1 juli 2022

I. Algemene bepalingen

I.I In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: Algemene voorwaarden van de Huizenaanpak.

Bescheiden: Alle door klant aan de Huizenaanpak ter beschikking gestelde informatie, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van opdracht door de Huizenaanpak vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 

De Huizenaanpak: Opdrachtnemer, dan wel bij wie de klant een overeenkomst heeft gesloten dan wel bij wie de klant een aanbieding of offerte heeft opgevraagd en al dan niet reeds heeft ontvangen. Tevens de partij welke zich bedient van de algemene voorwaarden, tevens wederpartij. 

Installateur: Het bedrijf, de organisatie en/of persoon die de PV-installatie monteert en installeert op de woning van de klant. 

Klant: De opdrachtgever, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de Huizenaanpak opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een schouw dan wel opname van de woning, de benodigde werkzaamheden op het gebied van het plaatsen van een PVT-installatie. 

Meer- en minderwerk: Door de klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom. 

Overeenkomst: Elke afspraak tussen de Huizenaanpak en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door de Huizenaanpak ten behoeve van de klant. 

Partijen: de Huizenaanpak en klant gezamenlijk. 

Advies aan huis: Het door de Huizenaanpak aan de klant verkochte adviesgesprek, bestaande uit een woningopname, een keukentafelgesprek over het gewenste gebruik van de woning en het bepalen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het isoleren, verwarmen of verduurzamen van de woning, dan wel de warmtewinning op basis van omgevingstemperatuur, dan wel de opwekking van elektriciteit vanuit zonne-energie mogelijk maken. 

Hieronder vallen in ieder geval: PVT-warmtepomppanelen, PVT-warmtepomp, een HR-ketel, een expantievat, een boiler of buffervat, het aanleggen van warmteleidingen en isolatie, het vullen met en op druk brengen van water en/of een warmte-koudemiddel, de zonnepanelen, de omvormer(s), aanpassingen in de meterkast en al het overige montage- en installatiemateriaal. 

Service: Het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en het verhelpen van een onverwacht opgekomen gebrek zoals storing of lekkage. 

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, door betaling via iDeal of die door de klant uit andere hoofden worden verricht. Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte. 

Woning: Het eigendom van de klant waarvoor gegevens worden verzameld, waarvoor advies wordt afgegeven, waarop een PVT-systeem en/of zonnepanelen installatie wordt gemonteerd.

II. Toepasselijkheid

II.I Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, producten en diensten, alsmede op alle daaruit voor de Huizenaanpak vloeiende werkzaamheden. 

II.II Afwijking van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

II.III De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door de Huizenaanpak uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

II.IV Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

III. Totstandkoming overeenkomst

III.I De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de Huizenaanpak aan de klant is bevestigd. De aanvaarding gaat elektronisch per e-mail en kan op verzoek schriftelijk per post. De klant ontvangt elektronische de bevestiging van de overeenkomst van de Huizenaanpak per e-mail. 

III.II De overeenkomst is definitief tot stand gekomen wanneer er aansluitend op de schouw aan huis de definitieve offerte door de klant is bevestigd en door de Huizenaanpak is aanvaard volgens de regels onder artikel IV. 

III.III De klant heeft het recht om na online acceptatie de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen te ontbinden, zoals in artikel 6:230 BW. (Koop op afstand) 

III.IV de Huizenaanpak behoudt zich het recht voor om een offerte zonder opgaaf van redenen af te wijzen en/of deze slechts in behandeling te nemen onder aanvullende voorwaarden. 

III.V Alle aanbiedingen en offertes van de Huizenaanpak zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door de klant verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse elektriciteitsverbruik.

III.VI Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de andere partij: 

a. onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven; 

b. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen door te geven; 

c. één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht en/of de algemene voorwaarden niet nakomt; 

d. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard; 

e. surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend; 

III.VII In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Huizenaanpak in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van het dossier aan een derde partij. Extra kosten voor de overdracht zullen in rekening van de klant worden gebracht. 

III.VIII Indien de klant het aanbod niet accepteert, dan is de klant uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan de Huizenaanpak te vergoeden. De vergoeding is gelimiteerd tot hoogstens de betaling voor de schouwing dan wel het bezoek aan huis. 

III.IX Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de installatie te installeren wat niet binnen het meer- of minderwerk valt. Dan wordt de overeenkomst nietig verklaart en een nieuwe offerte opgesteld.

III.X De Huizenaanpak hanteert een Fair-Play principe. De Huizenaanpak behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen of –dalingen in reeds geaccepteerde offertes door te voeren. De Huizenaanpak is hiertoe genoodzaakt doordat de periode tussen de offerte acceptatie- en de installatiedatum steeds verder oploopt (bijvoorbeeld 12-16 weken).

De Huizenaanpak is derhalve gerechtigd geaccordeerde offertes tot 7 dagen voor de afgesproken installatiedatum te wijzigen. Dit gebeurt alleen door extreme stijging van de inkoopkosten door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld door een COVID19-pandemie of de oorlog in Oekraïne. 

De Huizenaanpak zal indien mogelijk de offerte opnieuw ter goedkeuring aanbieden.

IV. Schouwing aan huis

IV.I De Huizenaanpak zal voor het opstellen en aangaan van de overeenkomst een schouwing aan huis uitvoeren, waarbij een expert van de Huizenaanpak bepaalt of er een rendabele PV-installatie mogelijk is zoals omschreven in artikel IV.IV. 

IV.II Aanmelding voor een schouwing aan huis gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk elektronisch, waarbij een betaling en de juiste gegevens worden aangeleverd door de klant. Indien de klant om een medische reden niet in staat is elektronisch aan te melden, kan na goedkeuring van de Huizenaanpak telefonisch of schriftelijk aangemeld worden. 

IV.II De kosten voor de schouw aan huis vergen een betaling en deze worden duidelijk aangegeven bij het aanmelden. De Huizenaanpak vraagt geen extra kosten voor de schouw zonder goedkeuring van de klant. 

IV.III Binnen vijftien (15) werkdagen na het uitvoeren van de schouw aan huis wordt door de Huizenaanpak een adviesrapport dan wel plan van aanpak naar de klant verzonden, bij voorkeur en waar mogelijk elektronisch. 

IV.IV Wanneer uit de schouwing aan huis blijkt dat een rendabele PVT-installatie niet mogelijk is, wordt de betaling niet teruggestort. De kosten van de schouwing aan huis vallen voor de klant. Hieronder wordt verstaan dat: 

a. de PVT-installatie niet op de woning past omdat er niet genoeg PVT-panelen op het dakvlak passen; 

b. het onveilig blijkt een PVT-installatie te plaatsen op de woning; 

c. er aanpassingen aan de woning gemaakt moeten worden die buiten de meerwerklijst vallen; 

d. er geen leidingroute of kabelroute gelegd kan worden die redelijkerwijs uit het zicht kan worden geplaatst tussen het dak en de CV-ruimte en de meterkast en de PVT-installatie; 

e. de woning een monumentale status heeft of valt binnen het beschermd stadsgezicht of het beschermd dorpsgezicht van een gemeente;   

IV.V De Huizenaanpak verplicht geen andere extra kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de schouw of het adviesrapport dan wel het plan van aanpak. Indien de klant om welke reden dan ook het adviesrapport dan wel het plan van aanpak niet accepteert, terwijl uit de schouwing blijkt dat er wel een rendabele PVT-installatie geplaatst kan worden, wordt de betaling niet teruggestort. 

IV.VI Alle tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, ontwerpen en andere informatie die uit de opdracht, de schouw en/of een offertetraject vervaardigd zijn, blijven eigendom van de Huizenaanpak. Deze informatie mag niet zonder toestemming aan derden of andere partijen worden getoond en evenmin zonder schriftelijk toestemming worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd. De klant kan hiertoe schriftelijk toestemming vragen door het sturen van een e-mail naar: [email protected]

VII. Betaling

VII.I De verschuldigde bedragen voor het adviesgesprek zullen door de klant worden overgemaakt aan de Huizenaanpak door middel van online iDEAL betaling welke via het betalingsplatform Mollie wordt verwerkt. 

VII.II De verschuldigde bedragen voor installaties zullen door de klant worden overgemaakt aan de Huizenaanpak of de offrerende partij door middel van een bankbetaling welke via een overschrijving wordt verwerkt. 

VII.III De Huizenaanpak behoudt het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de verkoopprijs van de PVT-installatie geheel is voldaan. 

VII.IV Indien de factuur niet binnen zeven (7) dagen na installatie is betaald, is de klant van rechtswege in verzuim van betaling.

VIII. Garantie

VIII.I Op de montage van PVT-installaties (de som der delen) is de garantie van de branche vereniging van installeerden bedrijven in Nederland; Techniek Nederland van toepassing. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Techniek Nederland worden de voorwaarden van Techniek Nederland gehanteerd. Indien meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden nietig worden verklaard blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. 

VIII.II De garantieperiode start op de dag van aflevering en/of oplevering. De Huizenaanpak zal alleen wanneer zij zelf de offrerende partij is, de geleverde producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. 

VIII.III De garantie vervalt indien inspecties door de Huizenaanpak uitwijzen dat de PVT-installatie niet onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik of verwaarloosde opslag. 

VIII.IV De Huizenaanpak neemt ten aanzien van de materialen gebruikt bij de installatie de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het desbetreffende product. De Huizenaanpak zal conform de eisen van de fabrikant installeren om zeker te stellen dat deze garantie van toepassing is. In de offerte worden de fabrieksgaranties garanties op materialen nader toegelicht. 

VIII.V De opbrengstgarantie omvat niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer- of subsidietarieven voor de gegenereerde elektriciteit.

IX. Aansprakelijkheid

IX.I Voor elke door de Huizenaanpak aanvaarde opdracht is sprake van een inspanningsverplichting. De Huizenaanpak kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door acties en/of besluiten van derden, zoals aanbieders van financiële producten en/of financiële diensten. 

IX.II Partijen zijn ieder voor hun eigen deel van de overeenkomst aansprakelijk. Slechts indien sprake is van opzet en/of grove schuld van een (1) der partijen is deze partij voor de totale daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de Huizenaanpak op grond van de door haar afgesloten verzekeringen aanspraak kan maken zoals in artikel V.VI benoemd. 

IX.III De Huizenaanpak is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tekortschieten van de klant in zijn verplichtingen onder de overeenkomst, waaronder in het bijzonder het niet verstrekken van juiste en/of onvolledige informatie.

X. Geschillen

X.I Op alle rechtsverhoudingen tussen klant en de Huizenaanpak waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. 

X.II Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant telefonisch, schriftelijk en/of elektronisch contact op met de Huizenaanpak. Gelieve het e-mailadres op de ontvangen offerte te gebruiken. De Huizenaanpak zal uiterlijk binnen tien (10) werkdagen reageren op een klacht en binnen twintig (20) werkdagen trachten de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. 


Copyright 2022 © De Huizenaanpak. Alle rechten voorbehouden.  

KVK-nummer 74.86.49.39 | BTW-nummer NL 8600.54.664 B01 | Vossenkoog 6 | 1822 BG Alkmaar | 0900 - 11 000 11 (€0,90 ct per minuut)